• KÕIK MATERJALID ERITÖÖDELE ÜHES KOHAS
 • KIIRESTI JA MUGAVALT IGAL AJAL
 • 3 TARNE VARIANTI

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilimst. Käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatud töötlemistoimingute vastutav töötleja on VVS EESTI OÜ.

Sisukord

 1. Vastutav töötleja
 2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
 3. Millistel eesmärkidel töödeldakse teie isikuandmeid?
 4. Andmete säilitamine
 5. Millised õigused teil on?
 6. Kuidas oma õigusi kasutada?
 7. Teave isikuandmete saaja kohta
 8. Õigus esitada kaebus
 9. Meie teenuste jaoks vajalikud andmed
 10. Teave automatiseeritud otsuste ehk profiilianalüüsi kohta
 11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel
 12. Isikuandmed, mis on kogutud mujalt kui teie enda käest
 13. Andmekaitseametnik
 1. Vastutav töötleja

VVS EESTI OÜ Väike-Paala tn 1-507, 11415 Tallinn, Eesti (reg. kood 14939376)
Töötlemise osas võib kirjutada e-mailile: info@vvs.ee

 1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Isikuandmete töötlemisel on järgmised ligiid:

Isikuandmed, mis on seotud meie klientide esindajatega:

 • esindaja nimi, isikukood, aadress ja ametikoht
 • eraõigusliku ettevõtja registreerimisnumber
 • väikeettevõtja omaniku krediidiaruanded

Isikuandmed, mis on seotud meie klientide kontaktisikutega (nagu kontaktisikud tarnete ja arvete jaoks, kontode kasutajaõigused ja meililistid turunduse eesmärkidel):

 • nimi
 • kontaktisiku ametikoha nimetus
 • kontaktandmed (näiteks: telefoninumber, e-mail, aadress)

Turundusega seotud andmed:

 • e-posti aadress
 • kliendi ürituse andmed – esindaja eesnimi, perekonnanimi, ettevõtte telefoninumber ja e-posti aadress
 • teave reklaamteadete e-posti või mobiiltelefoni teel saamise keelamise kohta
 • andmed turundus- ja klienditeeninduse  kohta
 1. Millistel eesmärkidel töödeldakse teie isikuandmeid? – ÕIGUSLIK ALUS

LEPING

VVS EESTI OÜ on kanalisatsiooni-, kütte- ja jahutustoodete ning elektroonikaseadmete ja -tarvikute hulgimüüja. VVS EESTI OÜ’l on samuti õigus arendada oma tegevusi selleks, et parandada oma konkurentsivõimet, pakkuda oma teenuseid potentsiaalsetele klientidele,kindlustada oma uute lepingupoolte usaldusväärsus ja nõuda sisse võlgusid.

Ärikliendi saamiseks on vajalik, et kliendi ettevõttes oleks selleks määratud kontaktisik, kelle abil toimuvad ettevõtte ja VVS Eesti OÜ vahelised toimingud. Äriklientide kontaktisiku isikuandmeid töötlemine toimub järgmistel eesmärkidel: säilitada ja arendada suhteid äriklientidega, arveldada, haldada tasumata arveid, tarnida tooteid ja osutada teenuseid. Lisaks töödeldakse andmeid seoses müügi, klientide leidmise, klientide kirjavahetuse ja klienditoe teenustega.

VVS Eesti OÜ ärilepingu sõlmiseks on vaja töödelda ka kliendi esindaja isikuandmeid. Lepingu sõlmimisel töötleb VVS Eesti OÜ esindaja isikuandmeid, isiku tuvastamiseks ja kindlustades, et esindaja saaks kliendi nimel tegutseda.

Teatud olukordades võib VVS Eesti OÜ töödelda kliendi krediidiaruandeid, mis võib kaudselt hõlmata kliendi omanike ja/või juhatuse liikmetega seotud isikuandmete töötlemist. Krediidiaurannete töötlemine toimub eesmärgil hinnata kliendi võimet võtta kohustusi, mis tulenevad VVS Eesti OÜ ja kliendi vahel sõlmitud lepingust.

Töötlemine on vajalik lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Ilma vastavate isikuandmete esitamiseta ei pruugi VVS Eesti OÜ ja kliendi vahelise lepingu sõlmimine ja täitmine võimalik olla.

Lisaks töötleme kliendi esindaja selliseid isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed ja kaebuse sisu juhtudel, kus kaebus esitatakse meie toodete või teenuste kvaliteediga seonduvalt.

TURUNDUS

Teenuste kohta klientidele teavitamiseks kasutatakse klientide e-posti aadress. Teatud olukordades on vajalik turunduslikel eesmärkidel töödelda konkreetsele isikule määratud kliendi e-posti aadressi (nt eesnimi.perekonnanimi@ettevõttenimi.com). Samas palume tähele panna, et VVS Eesti OÜ suunab turunduslikud kirjad äriklientidele ja mitte kliendi esindajatele või kontaktisikutele, v.a juhul, kui on saadud vastava isiku nõusolek.

E-mailide töötlemine toimub vastutava töötleja õigustatud huvides, et anda oma klientidele teavet VVS Eesti OÜ teenuste kohta. Teil on õigus igal ajal keelduda e-posti aadressi töötlemisest turunduslikel eesmärkidel ja loobuda edaspidi turunduslike e-kirjade saamisest, klõpsates e-kirjas olevat linki ‘Loobu’.

Osana VVS Eesti OÜ ärisuhte programmist korraldame kliendiüritusi, kus võidakse töödelda isikuandmeid statistilistel eesmärkidel ja kingituste andmiseks. Kliendiürituste andmeid töödeldakse, et analüüsida kliendiüritustel osalemise määra ja neid võidakse kasutada kingituste andmiseks loosimiste tulemusel.

Selliste andmete töötlemine toimub vastutava töötleja õigustatud huvides, et teha kindlaks osalejad (klientide esindajad), soodustada koostööd klientidega ning parandada kliendisuhteid.

 1. Andmete säilitamine

VVS Eesti OÜ säilitab isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik või nõutav nende töötlemise eesmärgil.

Üldiselt säilitame kliendiandmeid kliendilepingu kestuse lõpuni ja täiendavalt aegumistähtajani või seaduses ettenähtud ajani.

Meie teenuste jaoks säilitatakse isikuandmeid vastavalt:
kontaktisiku andmeid säilitatakse ajal, mil ta on kontaktisik;

 • saanud teate, et isik ei ole enam kontaktisik, kustutatakse kohe andmed.
 • krediidiaruande andmeid säilitatakse kuni otsuse tegemiseni teenuselepingu sõlmimiseks või sellest keeldumiseks
 • kliendi kaebustes toodud andmeid säilitatakse kuni kaebus on lahendatud ja andmete töötlemiseks enam õigustatud alust ei ole

Meie raamatupidamisdokumentides olevaid andmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadustele.

Kliendiüritustel kogutavad isikuandmed kustutatakse, kui selliste andmete töötlemiseks enam õigustatud alust ei ole.

Andmeid kliendi esindaja kohta, kes on loosiga võitnud, säilitatakse vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadustele.

Turunduslikel eesmärkidel töödeldakse kliendi e-posti aadresse kuni klient või esindaja või kontaktisik loobub turundusliku sisuga kirjade saamisest. Teavet turundusliku sisuga kirjade saamisest loobumise kohta hoitakse aegumistähtaja lõpuni.

 1. Millised õigused Teil on?

Õigus tutvuda andmetega

Liigipääsu taotledes oma andmetele,teatame Teile, kas me töötleme Teie isikuandmeid ja esitame Teile koopia Teie andmetest.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus lasta puudulikud isikuandmeid täiendada ja valed andmed parandada.

Õigus andmete kustutamisele

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist meie registrist. Teie andmed kustutatakse, kui nende hoidmiseks ei ole enam õiguslikku alust.

Õigus vastuväiteid esitada

Me töötleme Teie isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel meie äritegevuse osana, kuioleme hinnanud, et töötlemine ei riku Teie isikuandmete kaitset. Nendes olukordades on Teil õigus esitada vastuväiteid töötlemisele Teie konkreetse olukorraga seotud alustel.

Samuti võimalik igal ajal esitada vastuväite otseturunduse eesmärkidel töötlemisele.

Õigus võtta tagasi oma nõusolek

Kui me töötleme isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tasuta tagasi võtta. Peale nõusoleku tagasivõtmise lõpetame nõusolekuga seotud tegevusi ja teenuseid.

Õigus piirata töötlemist

Teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Kui töötlemine on piiratud, siis töötleb vastutav töötleja üldjuhul Teie andmeid ainult salvestades. Teil on õigus piiraqta,  kui te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse, juhul kui töötlemine on ebaseaduslik või kui on esitatud vastuväite töötlemise suhtes ning see taotlus on menetluses.

 

 1. Kuidas oma õigusi kasutada?

Te võite esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks e-meilile: info@vvs.ee.

 1. Teave isikuandmete saajate kohta

VVS Eesti OÜ vastutava töötlejana töötleb isikuandmeid ise, kuid teeb koostööd ka erinevate teenusepakkujatega. VVS Eesti OÜ vastutab oma teenusepakkujate tegevuste eest osas, mis puudutab isikuandmete töötlemist,kasutades selleks vaid kindlaid ja uusaldusväärseid partnereid . Teenusepakkujad võivad erineda, kuid need hõlmavad järgmist:

 • IT-teenuste pakkujad
 • Turundusteenuste pakkujad
 • Logistikateenuste pakkujad

Isikuandmete töötlemise õigus on ka riiklikel asutustel (nagu politsei, toll, piirivalve ja maksuamet).

 1. Õigus esitada kaebus

Kui Te leiate,et Teie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele. Eestis on selliseks asutuseks Andmekaitse Inspektsioon; aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti (https://www.aki.ee/et).

 1. Meie teenuste jaoks vajalikud andmed

Selleks, et pakkuda oma teenuseid ettevõttele, keda Te esindate, peame me töötlema nõutavaid isikuandmeid: Teie nimi, kontaktandmed. Isikuandmete mitte esitades, VVS Eesti OÜ ja ärikliendi vahelise lepingu sõlminime ning täitmine ei ole võimalik.

 1. Teave automatiseeritud otsuste ehk profiilianalüüsi kohta

Teie isikuandmed ei kasutata automatiseeritud otsuste ega profiilianalüüsi tegemiseks

 1. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

Meie ei töötle Teie isikuandmeid mitte ühtegi muul eesmärgil, kui antud dokumendis sätestatud. Hiljem tekitades uusi töötlemisi eesmäärke, teatame Teile neid ning ka töötlemise õigusliku aluse. Vajadusel, ja juhul kui hilisem töötlemise eesmärk ei vasta sellele töötlemise eesmärgile, milleks isikuandmeid algselt koguti, siis me küsimeTeie nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks uuel eesmäärgil.

 1. Andmekaitseametnik

Teie võite pöörduda VVS Eesti OÜ andmekaitseametniku poole, kui Teie küsimus puudutab isikuandmete töötlemist või Teie õiguste kasutamist seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Andmekaitseametniku kontaktandmed: eduard@vvs.ee

Posti aadress: Väike-Paala tn 1-507, 11415 Tallinn, Eesti

Ostukorv
There are no products in the cart!
Subtotal
0.00 
Total
0.00 
Jätka tooteotsingut
0